Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående vilkår for abonnementet er gældende fra 1. januar 2020.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Vilkår”) om brug af services regulerer (”Kundens”) abonnement til brug af onlinetjenesten (”Servicen”), der stilles til rådighed af Mindzeed ApS, Danmark, CVR nr. 38679864 (”Mindzeed”).

Betingelserne accepteres af Kunden ved digital eller anden bestilling af Servicen eller ved fornyelsen af et abonnement. Senest gældende version af disse betingelser findes på Mindzeeds website, Mindzeed.com

 

1: Abonnementer

Servicen er tilgængelig for Kunden via Mindzeeds online træningsplatform.

Under forbehold af Kundens accept og overholdelse af vilkår og betingelser anført i disse Vilkår, giver Mindzeed Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-permanent ret til at få adgang til og bruge Servicen for det aftalte antal brugerlicenser og udelukkende til intern brug. Kunden har ikke - medmindre andet er aftalt skriftligt - tilladelse til at installere, kopiere, bruge eller på anden måde udnytte Servicen på anden måde end angivet under disse. Alle rettigheder der ikke skriftligt er tildelt Kunden, er forbeholdt Mindzeed.

Brugere er Kundens medarbejdere. Flere brugere må ikke anvende samme licens.

 

2: Servicemålsætninger

Mindzeed bestræber sig på at levere en stabil drift, som beskrevet i disse vilkår og betingelser. Planlagte servicevinduer i forbindelse med opgradering og vedligeholdelse af Servicen, vil blive varslet til Kundens systemadministrator senest 48 timer forinden.

 

3 Opgraderinger og vedligeholdelse

Det er Kundens ansvar‭, ‬at stille hardware‭, ‬software og internetadgang til rådighed for sine brugere‭, ‬så Mindzeed kan afvikles‭.‬

Mindzeed opgraderer og retter løbende servicen. Ved indgåelse af aftale, accepterer Kunden samtidigt fremtidige opgraderinger, rettelser og lignende for at fortsætte med at bruge Servicen.

 

4: Support

Mindzeed yder support til Kundens systemadministrator (Manager), som også er kontaktperson i forhold til Kunden. Der ydes ikke support til Kundens brugere, medmindre dette er er aftalt.

Supporten inkluderer fejlrapportering og spørgsmål vedr. brug af Servicen. Henvendelser om support skal ske skriftligt til support@mindzeed.com

Mindzeed bestræber sig på at besvare kundens support-forespørgsler inden for en arbejdsdag.

Mindzeed kan benytte underleverandører for ydelse af support og konsulentbistand til Kunden.

Ved fejlrapportering, vil Mindzeed sætte gang i fejlfinding og bestræber sig på, på hverdage at besvare henvendelsen senest 24 timer efter modtagelsen.

 

5: Priser og betaling

Fakturering af den aftalte abonnementsperiode sker forud for abonnementsperiodens start medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Mindzeed og Kunden.

Mindzeed er berettiget til at ændre priser og vilkår. Ændringer vil blive meddelt skriftligt til Kunden senest 3 måneder før en sådan ændring træder i kraft, og vil tidligst gælde fra følgende abonnementsperiode. Ændringerne anses for accepteret af Kunden, medmindre Kunden opsiger abonnementsaftalen med sædvanligt varsel, og med udløb ved udgangen af nuværende abonnementsperiode.

I tillæg til ovenstående, er Mindzeed berettiget til at ændre sine priser efter ændringer i generelle prisændringer (inflation) og valutakurser. Mindzeed forbeholder sig retten til - uden yderligere varsel, at pristalsregulere den årlige licensafregning for brugsretten til Mindzeeds kursuslektioner. Reguleringen sker i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisdeks – dog minimum 2,5%.

Kunden skal betale fakturaer senest på forfaldsdatoen. Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8 dage.

Hvis Mindzeeds faktura ikke er betalt efter tre rykkerskrivelser, er Mindzeed berettiget til at suspendere Kundens adgang til Servicen og Kundens data uden yderligere varsel. Den suspenderede adgang fritager ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale fakturaen samt efterfølgende tilskrevne gebyrer - herunder eventuelle inkassoomkostninger.

I tilfælde af for sen betaling, vil Mindzeed opkræve renter i overensstemmelse med Dansk rentelov.

Hvis Kunden opretter flere brugere af Servicen udover det antal, der er omfattet af abonnementsaftalen, vil en faktura med det resterende beløb for merydelserne blive udstedt, regnet fra begyndelsen af måneden for bestillingen. Fakturabeløbet beregnes ud fra den indgåede aftale

Hvis Kunden reducerer antallet af licenser omfattet af abonnementet, vil en evt. prisreduktion kræve forhandling og skriftlig aftale mellem parterne og først være gældende fra en ny abonnementsperiode.

Forudbetalt licens for en abonnementsperiode refunderes ikke. Licenstype, maksimum antal brugere og abonnementsperiode fremgår af Mindzeeds ordrebekræftelse.

Mindzeed fremsender fakturaer og evt. rykkerskrivelser via e-mail. Andre former for fakturafremsendelse, f.eks. EAN skal meddeles Mindzeed skriftligt og accepteres tilsvarende.

Dansk moms vil blive føjet til licensprisen for alle Kunder med adresse i Danmark. Kunder med bopæl uden for EU skal ikke betale moms.

Kunder med adresse i andre EU-lande der har et gyldigt momsnummer, vil ikke få tilføjet dansk moms til licensprisen. Kunder med adresse i andre EU-lande, men som ikke har et gyldigt momsnummer, vil få tilføjet dansk moms til licensprisen.

 

6: Gratis prøveversion

Mindzeed kan tilbyde Kunden et prøveabonnement på Servicen. Prøveabonnementet er gratis og uden betingelser. Hvis Kunden ikke ønsker at abonnere på Servicen, inden prøveperioden udløber, vil Kundens adgang til Servicen ophøre ved udløbet af prøveperioden. Kundens prøvekonto og data vil blive slettet umiddelbart herefter.

Under prøveperioden påtager Mindzeed sig ingen forpligtelser for manglende adgang til og/eller brug af Servicen.

 

7: Varighed og opsigelse

Abonnementsperioden fremgår af aftalen mellem Kunden og Mindzeed. Abonnementet kan af Kunden opsiges med et 3 måneders skriftligt varsel forinden en ny abonnementsperiode.

Opsigelse skal ske skriftligt overfor Mindzeed og sendes til support@mindzeed.com. Opsigelse skal bekræftes skriftligt af Mindzeed for at være gyldig.

Hvis abonnementet ikke opsiges inden for tidsrammen, vil det automatisk blive fornyet.

Mindzeed kan opsige abonnementsaftalen straks, hvis Kunden væsentligt misligholder nærværende Vilkår.

I tilfælde af opsigelse af abonnementsaftalen, vil Kunden ikke have adgang til og bruge Servicen på tidspunktet efter udløbet af aftalen. Kunden anerkender og accepterer, at Mindzeed er berettiget til at slette Kunden som bruger og afslutte Kundens adgang til Servicen uden yderligere varsel.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke under nogen omstændigheder.

Ved ophør af abonnementsaftalen vil Mindzeed slette Kundens data umiddelbart efter ophør.

 

8: Garantier

Kunden garanterer over for Mindzeed, at hans brug af Servicen er lovlig i enhver henseende og at Kunden og hans brugere overholder disse Vilkår. Kunden skal holde Mindzeed skadesløs fra enhver tredjeparts krav opstået ved Kundens brug af Servicen.

Kunden står inde for, at han er berettiget til at bruge sit evt. eget uploadede indhold i Servicen under gældende lovgivning og vil fritage Mindzeed for ethvert krav og/eller tab i denne henseende.

 

9: Links til andre websteder

Kunden har vha Mindzeed mulighed for at uploade eget indhold til videre distribution.

Mindzeeds kan derfor indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Mindzeed.

Mindzeed har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikkerne eller praksissen på tredjeparts websteder eller tjenester. Kunden anerkender og accepterer desuden, at Mindzeed ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Mindzeed anbefaler, at du læser vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

 

10: Ansvarsfraskrivelse for garantier

Mindzeed frasiger sig alle garantiforpligtelser, indsigelser og omstændigheder, uanset om de er eksplicitte, underforståede eller lovfæstede, vedrørende Servicens brug, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, mangel på nøjagtighed eller resultater, svarende til beskrivelsen. Risikoen i forbindelse hermed forbliver udelukkende Kundens.

 

11: Databeskyttelse

Kunden ejer rettighederne til sine data, herunder persondata, som dataansvarlig. Mindzeed fungerer som databehandler for Kunden. Mindzeeds behandling af Kundens persondata skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Mindzeeds behandling af persondata må derfor kun ske med henblik på at levere Servicen til Kunden og i overensstemmelse med Kundens instruks.

Da Kunden er dataansvarlig, og Mindzeed er databehandler, accepterer Kunden som led i sin accept af disse Vilkår også databehandleraftalen, der er tilgængelig i seneste, gældende version på mindzeed.com/databehandleraftale

Kunden er forpligtet til at hemmeligholde bruger logins og kodeord til Servicen.

Kunden er ansvarlig for, at de persondata, der af Kunden behandles i Servicen, er indsamlet og behandles af Kunden i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunden er derudover forpligtet til at sikre, at Kundens data, herunder persondata, som anvendes i Servicen, ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder og/eller gældende lovgivning. Mindzeed er berettiget til at slette alle data, der efter Mindzeed skøn udgør en overtrædelse af ovennævnte, og Kunden vil ikke være berettiget til nogen erstatning i den henseende.

 

12: Overdragelse

Mindzeed er berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder disses Vilkår, til en tredjepart.

Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til tredjemand, uden skriftlig tilladelse fra Mindzeed.

 

13: Intellektuelle ejendomsrettigheder

Mindzeed bevarer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ej begrænset til ophavsret, patentrettigheder, varemærkerettigheder i og til Servicen.

Kunden har ikke ret til at overdrage, licensere, sælge, udleje, udlåne, overdrage eller videregive licensen til Servicen til en tredjepart, uden skriftligt samtykke fra Mindzeed.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere, eller ændre Servicen eller dennes indhold herunder men ej begrænset til f.eks. at fjerne varemærker implementeret i Servicen

 

14: Begrænsning af ansvar

Såvel Kundens som Mindzeeds ansvar er underlagt de almindelige regler i dansk ret, bortset fra de undtagelser, og begrænsninger, som udtrykkeligt er beskrevet i disse betingelser.

Mindzeed vil kun være ansvarlig for Servicen og fralægger sig ansvar for eventuelle andre produkter, ydelser, opgaver eller ydelser fra hosting-udbydere og/eller agenter, der handler på Mindzeeds vegne. Mindzeed vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for de tjenesteydelser, opgaver eller forpligtelser, der skal udføres af Kunden og/eller en tredjepart.

Mindzeed er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade eller tab, herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af fortjeneste, driftstab, tab af data eller reetablering heraf (bortset fra som udtrykkeligt anført nedenfor (tab af data) produktansvar eller personskade som følge af brugen af eller manglende evne til at anvende Servicen eller data, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet omsætning eller mistet indtjening eller besparelser. De nævnte undtagelser og begrænsninger gælder uanset om sådanne skader eller tab er forårsaget af handlinger eller undladelser af Mindzeed, som kan henføres til uagtsomhed (herunder både grov og simpel uagtsomhed) eller tilfældigheder.

Med hensyn til tab af data, har Mindzeed alene ansvaret for - i rimeligt omfang - at forsøge at gendanne tabte data baseret på den seneste backup-kopi, som er til rådighed. Ethvert ansvar for data uigenkaldeligt tabt, på trods af Mindzeeds rimelige bestræbelser på at genoprette disse data, er begrænset i overensstemmelse med nedenstående maksimale beløbsgrænse. Mindzeed kan ikke gøres ansvarlig for kundens evt. sletning af data og reetablering heraf.

Ud over de undtagelser og begrænsninger af ansvar der er beskrevet i pkt 10 og denne pkt 14 er Mindzeeds ansvar for at betale eventuelle skader, erstatninger eller andre beløb, nævnt i disse vilkår, begrænset  til  et beløb svarende til den samlede licensafgift der faktisk er betalt af Kunden til Mindzeed for levering af Servicen i de foregående 12 måneder før handlingen eller undladelsen, som kravet  opstår af (hvad enten det er forhold vedr. kontrakten, erstatningsret, grov eller almindelig forsømmelse, objektivt ansvar, misligholdelse eller opsigelse af kontrakten, krav om tilbagebetaling eller forholdsmæssig tilbagebetaling, ved lov eller andet). Mindzeeds samlede ansvar overfor Kunden kan ikke under nogen omstændigheder, separat eller sammenlagt, overskride EURO 5.000

Hverken Mindzeed eller Kunden kan gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra manglende betaling af et skyldigt beløb) i tilfælde af, at der opstår en situation uden for rimelig kontrol, som en sådan part ikke har taget højde for forud for godkendelsen af disse Vilkår. En situation uden for rimelig kontrol kan være svigt eller sammenbrud af telenet og linjer, forskrifter fra statslige myndigheder, lockout, strejke, nedbrud i infrastruktur, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, atomkatastrofe osv. En undtagelse er, hvis den anden part indvilliger i at kompensere den berørte part for eventuelle meromkostninger som følge af en sådan situation ud over rimelig kontrol.

 

15: Fortrolighed

Alle fortrolige oplysninger inklusive aftalevilkår mellem Mindzeed og Kunden som modtages af en part fra den anden part skal holdes fuldt fortrolige af den modtagende part og må ikke uden skriftlig accept videregives til tredjepart.

 

16: Gældende lovgivning og værneting

Kundens abonnementsaftale, herunder disse Vilkår, er underlagt dansk gældende lovgivning, dog bortset fra (i) alle regler om lovvalg og (ii) FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale køb ("CISG"), som ikke er gældende.

Enhver tvist mellem Mindzeed og Kunden, der udspringer af abonnementet og Vilkårene vil blive underlagt lovgivningen i de almindelige domstole i Danmark, på Mindzeeds til enhver tid gældende værneting.